Algemene voorwaarden

Voor de uitvoering van onze activiteiten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten, prospects en bezoekers van de website van groot belang. De persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Call Creatieve Communicatie, postbus 79, 9470 AB Zuidlaren (verder aan te duiden als Call).

Over kinderen

Kinderen onder de leeftijd van 16 jaren mogen slechts gebruik maken van onze diensten wanneer zij hiervoor toestemming hebben verkregen van de persoon die over hen de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert, dan leggen wij de door u ingevulde persoonsgegevens vast om u te helpen bij het vinden van een geschikte werkgever/werknemer. Verder kunnen wij uw gegevens gebruiken om u informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Personeel.nl toe te sturen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Personeel.nl, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kan via het contactformulier welke is te vinden op deze website.

Onze activiteiten

Onder onze activiteiten valt onder meer het opslaan en gebruiken van gegevens voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals de verwerking van bestellingen.

Daarnaast leggen wij gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om klanten, prospects en bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van Personeel.nl.

Indien u instemt met deze algemene voorwaarden én onze privacyverklaring dan geeft u ons toestemming voor het toesturen van eigen (commerciële) aanbiedingen uit naam van Personeel.nl.

U geeft ons toestemming om uw persoonlijke gegevens als volgt te gebruiken: Pesoneel.nl kan u informatie en/of aanbiedingen toe sturen over haar producten, merken en/of diensten en uw gegevens doorgeven aan of delen met andere onderdelen binnen de organisatie van Call, die uw gegevens kunnen gebruiken om u informatie te sturen over hun producten, merken en/ of diensten, voor zover deze gelijksoortig zijn aan het product, het merk of de dienst in verband waarmee u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

Privacybeleid van derden

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere, niet bij ons behorende, websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om uzelf altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Beveiliging

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar onze site te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bedenkt u echter wel dat handelingen over het Internet nooit 100% veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. U dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail naar ons zendt. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangscodes die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Auteursrecht

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Personeel.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Personeel.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Personeel.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Personeel.nl, welke geen eigendom zijn van Personeel.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Personeel.nl. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Personeel.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Personeel.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Wanneer deze algemene voorwaarden veranderen, wordt de herziene versie daarvan op deze site geplaatst. Controleer deze daarom regelmatig, vooral voordat u persoonlijke informatie afgeeft. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via tel.nr. 085 – 13 03 470.

Laatst gewijzigd: 12 juni 2018